Raspisana nabavka opreme za Opštu bolnicu u Loznici vredna 9,3 miliona evra

Republika Srbija je zaključila ugovore o kreditu sa Bankom za razvoj Saveta Evrope za finansiranje projekta „Unapređenje infrastrukture u oblasti zdravstvene zaštite u Srbiji“ i namerava da deo sredstava iz ovog kredita iskoristi za plaćanja po ugovoru za potprojekat „Opšta bolnica u Loznici“.


Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, kao naručilac, pozvala je kvalifikovane ponuđače da učestvuju u nabavci medicinske opreme za Opštu bolniicu u Loznici, koja obuhvata 11 lotova, endoskopska hirurgija i dijagnostika, operaciona sala i hiruški instrumenti, anestezija i intenzivna nega, oftalmologija, radiologija, dijagnostička oprema, fizikalna medicina, bolnički nameštaj, sterilizacija i druga oprema, ukupne vrednosti nabavke 9,3 miliona EUR.

Ugovor o nabavci će biti zaključen sa najpovoljnijim ponuđačem u međunarodnom otvorenom postupku, u skladu sa uslovima određenim tenderskom dokumentacijom i svim ostalim dokumentima koji će činiti sastavni deo ugovora.

Kriterijum za ocenu ponuda za sve lotove je „Najniža ponuđena cena“.
Uslovi za učešće i ostali elementi nabavke detaljno su određeni konkursnom dokumentacijom, a krajnji rok za podnošenje ponuda je 15. novembar 2022. godine.


Realizacija ugovora se očekuje u periodu od decembra 2022. godine do marta 2023. godine, nevedeno je na sajtu Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima.