Upozorenje Ministarstva unutrašnjih poslova na poštovanje zakona o zaštiti od požara

Usled klimatskih promena, ali i nepažnje građana, broj požara se u proteklom periodu drastično uvećava. Požari na otvorenom prostoru i šumski požari uzrokuju uništavanje čitavog ekosistema i nanose neprocenjive ekološke i materijalne štete. Najčešći uzročnik šumskih požara je ljudski faktor – u preko 95 % slučajeva. Spaljivanje obala i biljnih ostataka na njivama smanjuje prinose.

UPOZORAVAMO GRAĐANE DA JE ZAKONOM O ZAŠTITI OD POŽARA
ZABRANjENO SPALjIVANjE NA OTVORENOM PROSTORU !!!

Izvod iz Zakona o zaštiti od požara „Službeni glasnik RS“, br. 111/2009 i 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr.zakoni)

III MERE ZAŠTITE OD POŽARA
Član 46.
Zabranjeno je loženje otvorene vatre u šumi i na udaljenosti od 200 m od ruba šume, izuzev na određenim i za to vidno obeleženim mestima, u skladu sa propisanim merama zaštite od požara.
Član 50.
Zabranjeno je spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka. Lice koje je radnjama iz stava 1. ovog člana izazvalo požar dužno je da vatrogasno-spasilačkoj jedinici nadoknadi troškove intervencije, u skladu s posebnim propisom.

VI KAZNENE ODREDBE
Član 84.
Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:
• loži otvorenu vatru u šumi i na udaljenosti od 200 m od ruba šume suprotno članu 46. ovog zakona;
• spaljuje ostatke strnih useva, smeće i biljne ostatke na otvorenom prostoru.

Nadzor nad primenom Zakona o zaštiti od požara vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova. U cilju suzbijanja pojave spaljivanja na otvorenom prostoru, svi požari biće ispitani a počinioci procesuirani, navodi se u saopštenju MUP Šabac.

MENjAJMO LOŠE NAVIKE
SPREČIMO POŽARE, LjUDSKE ŽRTVE I MATERIJALNU ŠTETU!